ReadyPlanet.com


3ECPA
TFAC
IIA Thailand


รับสมัครงาน article

 ตำแหน่ง :Internal Audit (เจ้าหน้าที่-ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานบริการตรวจสอบภายใน) หลายอัตรา

ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่รักหรือสนใจในวิชาชีพด้านการตรวจสอบการควบคุมภายใน ยึดถือคุณค่าของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความปรารถนาจะก้าวหน้าในสายงานด้านการตรวจสอบภายใน มีความรู้และประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในกิจการ การตรวจสอบบัญชี การบริหารการปฏิบัติการของธุรกิจ (Business Operation) การบริหารหรือการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ การบัญชีและภาษีอากร เป็นต้น  (ยินดีพิจารณานักศักษาจบใหม่)

ขอบเขตงาน:

 • จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง และทำการตรวจสอบตามโปรแกรม
 • เชื่อมโยงกระบวนงานในระบบงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ
 • สรุปผลการตรวจ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุงพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมและวัดผลได้
 • นำเสนอผลการตรวจโดยจัดทำร่างรายงานการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึง ผลการตรวจ บทสรุป และข้อเสนอแนะ
 • ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกับผู้รับตรวจ พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าตามกำหนดเวลาที่วางไว้
 • จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งทบทวนความครบถ้วนถูกต้องของกระดาษทำการและเอกสารหลักฐานสนับสนุนผลการตรวจสอบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพและความสมบูรณ์ของคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • ร่วมกับทีมงานในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการตรวจสอบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • อายุ 21-37 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา บัญชี / การเงิน / เศรษศาสตร์ / IT / MBA เป็นต้น
 • หากมีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CIA หรือ CPA หรือ CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ระดับเจ้าหน้าที่ มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปีขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารหรือประเมินด้านคุณภาพ (ISO) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ หรือการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 • สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือผู้ช่วยผู้จัดการ ควรมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม และสามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ด้วยตนเองตามเวลาที่กำหนด
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 เงินเดือนและสวัสดิการ

 - เงินเดือนตามประสบการณ์และคุณสมบัติ

- ประกันสังคม ประกันกลุ่ม-สุขภาพและอุบัติเหตุ

วันลาพักร้อน, โบนัส, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยงออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ท่องเที่ยวสังสรรค์ประจำปี

การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

- การสนับสนุนการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (CIA, CPIAT)

- การพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน

 

การสมัคร 

ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่ายล่าสุด

พร้อมทั้งระบุเงินเดือนล่าสุดและเงินเดือนที่คาดหวัง  มาที่ hr@honoraudit.com

 

ติดต่อ      ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณลิลลี่)

 
บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด

 

อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

โทร : 02-684-1299            Email : hr@honoraudit.com              Website : www.HonorAudit.com

 

 
Careers

Working at Honor article
Job Opportunities articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Honor Audit and Advisory Co., Ltd.
8th Floor Maneeya Center Building, 518/5 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Email : info@honoraudit.com Phone : +66 2684 1299, +66 2652 0898 Fax : +66 2652 0791